جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (361)

فهرست مطالب فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………….1 1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-1. تبیین مسأل? پژوهشی و اهمیت آن ………………………………………………………………………………… 2 2-1. پیشین? پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 3 3-1. اهمیت بحث………………………………………………………………………………………………………………. 3 4-1. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 4 5-1. فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 4 6-1. روش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (360)

فصل اول واژه شناسی وتعریف مفهوم ولایت می باشد. نظیر حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی مولی علیه، محدودیت های ولی در اداره امورمولی علیه، ازدواج غیر رشید ومجنون، جایگاه ولایت قهری درفقه وحقوق Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (359)

1-16-5-5- بازده دارایی ها141-16-5-5- اقلام تعهدی اختیاری141-16-5-6- بدهی151-16-5-7-اعتبار151-16-5-8- ارزش بازار161-16-5-9- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit)161-16-5-10-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (358)

1-7 مقدمه…….110 سایت منبع 2-7 سیستمهای PARC ………1111-2-7 سیستمهای بدون دروازه……..1142-2-7 سیستمهای دروازه دار………1193-2-7 بهسازی سیستم کارتی پایه………..1234-2-7 بهسازی سیستم کامپیوتری تعیین هزینه ی پارک…………..1285-2-7 قابلیتهای دیگر و بهسازی………….1316-2-7 چه نوع تکنولوژی مناسب است؟………………1337-2-7 سیستمهای Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (357)

مبحث دوم: سفته18گفتاراول: ماهیت سفته20گفتاردوم: ویژگیهای سفته25بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته:25بند2- سفته معتبراز نگاه بانک :26بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه26بند4- واخواست سفته:27مبحث سوم: سند مالکیت29گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن29بند1- سند مالکیت مشاع:34بند2- سند Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (356)

فهرست جداولجدول 1-4: توزیع سنی نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………. 133جدول 2-4: اطلاعات توصیفی مربوط به مدت ازدواج ………………………………………………………………………………………. 133جدول 3-4: توزیع گروه نمونه تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………. 133جدول 4-4: توزیع گروه نمونه بر اساس وضعیت اشتغال …………………………………………………………………………………… Read more…